व्यक्ति-व्यक्तित्व

व्यक्ति-व्यक्तित्व
तपाईले आफुलाई कसरि मूल्याँकन गर्न चाहनुहुन्छ? ठूला मानिसहरुको त अटोबायोग्राफ़ि लेखिएको हुन्छ, तर प्रत्येक मानिसको जिवनमा सिक्न सकिने प्रेरणादायी अनुभवहरु रहेका हुन्छन, ती कुराहरु जीवनको अन्तसँगै नासिएर जान्छन। त्यसैले आफ्नो जीवनको बारेमा अटोबायोग्राफ़ि लेखेर हामीलाई पठाउनुहोस, हामी प्रकाशित गर्ने छौं।