प्राइवेसि पोलिसी

Privacy Policy

यस ब्लग / साईटको ठेगाना : https://nepalimigrants.com or https://nepalimigrants.home.blog/ हुनेछ

यो साइटको संचालन वर्डप्रेस (WordPress.com) को आतिथ्यतामा भएको हो। यसका प्रति हामी WordPress लाई धन्यवाद नदिईरहन सक्दैनौं। तपाईको परसनल डाटा (Personal Data) लाई कसरि सम्मान र सुरक्षित गरिने छ भनेर जान्नका लागि कृपया यो लिंकमा जानुहोस।

This site is powered by WordPress.com and their Privacy Policy.